Watashi no utaukoto desu."Bye Bye Boy" of "Nanase Aikawa" .. sung by Globe on Mar 05, 2006