มุมพบปะ :

· สมุดเยี่ยมเก่า

· กระทู้สนทนา

· Facebook

· YouTube

 
About me :

· หลักธรรมประจำใจ

· อัตชีวประวัติ

· เส้นทางชีวิต

· หลักการดูแลตัวเอง

· ความรัก

· ผลงานบทความ

· รวมภาพผมและเพื่อนๆ

 

อุดมการณ์ :

· สห พันธรัฐโลก

· พรรครักโลกเรา

 
สาระและบันเทิง :

· GIS

· เคล็ดการใช้งาน Computer

· ขำขัน & คิดเรื่อยเปื่อย

· บทเพลงโก๋

 
เว็บเดิม

· GoodJai Center

 
ขอขอบคุณ
 
CopyLeft : GoodJai


เพื่อนมนุษย์โลกที่รัก
เรากำลังตั้งเป้าหมายผิดไปหรือเปล่า
เราตั้งเป้าให้พัฒนาเทคโนโลยีไปได้สูงสุด
แต่นั่นไม่ใช่เครื่องการันตีว่าเราจะมีสังคมที่สงบสุขเลย
เพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าให้สังคมสงบสุข
สังคมที่สงบสุขย่อมเกิดจากการไม่มีคนที่มีความทุกข์ในสังคม
เราไม่เคยตั้งเป้าเลยใช่มั้ย ว่าซักวันหนึ่ง โลกจะไม่มีคนทุกข์ ไม่มีคนเลว
ทำไม .. เพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ย
ถ้าคิดได้แค่นี้ ... อีกล้านปี .. แม้ว่าเทคโนโลยีจะเจริญขึ้นเพียงใด .. ความทุกข์มันก็จะอยู่กับสังคมเรื่อยไป
เอาง่ายๆ ก็ได้ ... เคยแค่กล้าตั้งเป้าให้ตัวเองเป็นสุขตลอดไหม
ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำใช่มั้ย ว่าตัวเองเป็นสุขตลอดหรือเปล่า
7 ต.ค. 2552

updated: 23 ตุลาคม 2550


"เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความคิดเพื่อก้าวไปสู่สภาวะที่โลกเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความรู้ความเข้าใจในความจริง .. ทำดี .. และมีความสุข .. จึงขอก่อตั้งพรรคโลกของเรา .. เพื่อเผยแพร่นโยบายพรรค อันเป็นแนวปฏิบัติเพื่อมุ่งทำฝันข้างต้นให้เป็นจริง .....

***********      พรรครักโลกเรา      ***********
Love Our World Party
เดิม "พรรคนิยมสังคม" .. "Social First Party"

ขอส่งนโยบายพรรค

ร่วมลงเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550\_______________________/เป้าหมายของนโยบายพรรคเราคือขจัดปัญหาสังคมทั้งมวล .. บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม .... ช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งใจและกาย ..... เปลี่ยนโลกทั้งใบให้ดีขึ้น


นโยบายพรรค

1. ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าใจและยึดมั่นในธรรมะ .. "พอใจ .. ไร้ทุกข์" .. "ทำดี .. มีสุข"

ขจัดปัญหาสังคมทั้งมวล และความทุกข์ของผู้คนในสังคม ด้วยการให้ความรู้ที่แท้จริง (หลักธรรม และ ความจริง) ที่เป็นหัวใจแห่งการดำรงชีวิตทุกขณะ นั่นคือ "พอใจ .. ไร้อยาก ==> ปราศจากทุกข์" ... "คิดดี .. ทำดี .. มีเหตุผล ==> ตนเป็นสุข .. โลกสงบสุข" .... เพื่อเตือนสติให้ทุกคนมีสภาพ "พอใจทุกสภาวะ" และ "ทำดีทุกขณะ" โดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมใดๆ


2. รณรงค์ให้เกิดการรวมทุกประเทศบนโลกเป็นหนึ่งเดียว

นำสันติภาพและเสรีภาพที่แท้จริงมาสู่ผู้คนทั้งโลก .. สันติภาพที่แท้จริงจะมีได้ก็ต่อเมื่อโลกทั้งใบมีสันติภาพ .. เสรีภาพที่แท้จริงจะมีได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์สามารถเดินทางไปได้ทั่วโลกอย่างเสรี .... สิ่งนี้จะเป็นจริงได้ด้วยการส่งเสริมความรักของคนทั้งโลก มุ่งเน้นให้เข้าใจบุญคุณของโลกและชาวโลก และเห็นภาพของโลกที่ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข


3. ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตช่วยในการบริหาร, ดำเนินงาน, เก็บรวบรวมข้อมูล,  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

วางระบบอินเตอร์เน็ต และ Network ทั่วประเทศ ... อินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกพื้นที่ .. และ ฟรี (อาจเป็นระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วประเทศ)     ปรับปรุงระบบบริการประชาชนแบบ Online   ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหลายของรัฐ ตลอดจนทำธุรกรรมต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทางอินเตอร์เน็ตได้โดยสะดวก

พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลประชากรด้วยประชากรทางระบบอินเตอร์เน็ต    จัดการเลือกตั้งและลงประชามติทางระบบอินเตอร์เน็ต

4. อำนาจทางการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง .. นายกฯ มีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน (ผู้รวบรวมความคิดเห็น) ไม่เน้นเป็นผู้นำ

ดำเนินการวางระบบเพื่อให้อำนาจในการตัดสินใจเป็นของประชาชนได้โดยสะดวกผ่านทางอินเตอร์เน็ต    พยายามใช้ประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายต่างๆ ให้มากที่สุด      รัฐบาลเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

5. รัฐบาลทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ... ปฏิรูประบบงานไม่ให้มีการซ้ำซ้อนและสูญเปล่า

ทุกหน่วยงานต้องโปร่งใส ... ข้อมูลทุกอย่างต้องเผยแพร่ได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บัญชีการใช้จ่ายเงินทั้งหมด และโครงการต่างๆ ที่ของบประมาณดำเนินการ

งานของรัฐบาล โครงการต่างๆ ที่ใช้งบประมาณก้อนใหญ่ที่เสนอโดยหน่วยงานต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ...

6. รัฐจัดหาสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนทุกคน (ปัจจัย 4)

รัฐจัดหาปัจจัยพื้นฐานทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่ประชาชนทุกคน .. ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล และที่อยู่อาศัย .. ทุกอย่างเท่าที่จำเป็นต่อการคงอยู่ของชีวิต รัฐจะหาให้ ฟรี .. นอกจากนั้น ก็อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่สังคมเห็นสมควร .. เช่น คอมพิวเตอร์   จักรยาน   เป็นต้น  

ในทางปฏิบัติ  อาจให้เป็นเงินเท่าที่เพียงพอต่อการดำรงชีพแก่ทุกคน  ดังนั้น ต่อไปนี้จะไม่มีใครยากจนเกินกว่าจะดำรงชีพอยู่ได้ ... ไม่มีใครจำเป็นต้องขอทาน ต้องเป็นโสเภณี หรือ ต้องกู้หนี้ยืมสิน อีกต่อไป

เงินที่ให้อาจแลกเปลี่ยนกับการที่ทุกคนต้องทำงานให้รัฐ โดยการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสังคมลงในระบบฐานข้อมูลของรัฐ  ผู้ที่ไม่สามารถป้อนข้อมูลได้สามารถขอให้คนอื่นช่วยได้  ผู้ที่ช่วยป้อนข้อมูลจะได้ค่าตอบแทนเพิ่ม   ผู้ที่ช่วยให้ผ็ที่ไม่สามารถป้อนข้อมูลได้ กลายเป็นผู้ที่สามารถป้อนข้อมูลได้จะได้ค่าตอบแทนมากยิ่งขึ้น  (ไม่ใช่ส่งเสริมให้คนเห็นเงินเป็นใหญ่  แต่เพื่อให้เงิน ได้เป็นเครื่องวัดความดีอย่างแท้จริง  อืมม อาจเปลี่ยนจากการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเป็นคำยกย่องจากสังคม)

7. ประชาชนทุกคน สามารถทำงานเป็นพนักงานของรัฐ และมีเงินเดือน

บริหารในลักษณะระบบ "เสรีสังคมนิยม" .. ให้ทุกคนสามารถเป็นพนักงานรัฐได้ตามความสมัครใจและความพร้อม  มีงานทำและมีเงินเดือน .... ทำงานเพียง 4 ชั่วโมงต่อวัน ...

ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาคนว่างงาน และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนแก้ปัญหาความเครียดจากการทำงานมากเกินไป

งานของรัฐต้องเอื้อต่อการจ้างงานบุคคลทั่วไป   หน่วยงานรัฐอาจว่าจ้างหรือรับงานจ้างจากหน่วยงานรัฐด้วยกันได้

8. ผู้บริหารระดับกระทรวงและกรม ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง (หรืออย่างน้อย จากเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานนั้นๆ)

ผู้บริหาร คือ ผู้ทำงานวางนโยบายและวิธีการทำงาน ... ต้องเป็นบุคคลมีความสามารถ มีความพร้อม มีความสมัครใจ และมาจากการเลือกตั้ง ...... ผนวกตำแหน่งปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนได้ออกเสียงเลือกเจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเอง .. เพื่อให้ได้นักวิชาการที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ จริงๆ มาเป็นผู้บริหารงานของแต่ละกระทรวง และกรม  ... ผู้บริหารมีวาระดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี


อนึ่ง การเลือกตั้งทุกอย่าง เป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย  กล่าวคือ ผู้ลงคะแนนสามารถตรวจสอบได้ว่าตัวเองหรือผู้อื่นลงคะแนนเสียงให้ใคร  เพื่อขจัดปัญหาการโกงการเลือกตั้ง

9. ลดผู้บริหาร เพิ่มผู้ปฏิบัติ .... ลดคนคิดวางแผน (หากเกิดความขัดแย้งให้ใช้ประชามติ) .. เพิ่มคนลงมือทำ

จัดการระบบงานของภาครัฐบาล .. ไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อน หรือไร้ค่า ... ลดผู้บริหาร ... เพิ่มผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดงานจริงๆ .. อำนาจตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ อยู่ที่ประชาชนทุกคน ทุกหน่วยงานต้องเผยแพร่ผลงานให้เข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อประสิทธิผลในงาน

 

10. เน้นความเป็นสังคมแห่งความรู้ สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพ จัดให้มีสถาบันการศึกษาระดับผู้ใหญ่ ฟรี

สร้างประชาชน ให้เป็นคนดี และมีความรู้ ผ่านระบบการศึกษาระดับผู้ใหญ่

รวบรวมความรู้ธรรมะ

ไม่ส่งเสริมยาเสพติดทุกประเภท (เหล้า, บุหรี่, ยาบ้า)    เน้นรณรงค์ให้เห็นโทษอย่างจริงจัง

ส่งเสริมเสรีภาพทางความคิดและการแสดงออกต่อทุกผู้คน ...  ตราบใดที่ไม่ทำให้ผู้อื่นหรือสังคมโดยรวมเดือดร้อน และไม่ผิดกฏหมาย

11. ปรับปรุงกฏหมาย และบทลงโทษทางกฏหมาย ตามประชามติของสังคม

ปฏิรูปกฏหมาย ให้ถูกต้องตามหลักเหตุผล ตามความรู้ของคนส่วนใหญ่ในสังคม   มีบทลงโทษที่เหมาะสมตามหลักเหตุผล ... กล่าวคือ ผู้กระทำกรรมเยี่ยงไร ก็ควรได้รับผลกรรมเยี่ยงนั้น

กฏหมายใดที่คนหลายกลุ่มคิดเห็นแย้งกัน .. จะถูกนำให้ประชาชนโดยรวมออกมติตัดสิน (ทางอินเตอร์เน็ต)

 

12. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ช่วยในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และ จัดเก็บข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้อง และทันสมัย ในระบบฐานข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ

- ใช้ GIS จัดการบริหารที่ดิน อย่างเป็นเอกภาพ และโปร่งใส ... ข้อมูลการถือครองที่ดินทุกแปลงต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผย และเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต
- มีหน่วยงาน GIS แห่งชาติ ดำเนินงานดูแลชั้นข้อมูลแผนที่ทางกฏหมายทุกอย่าง ทั้งโฉนด, สปก. 4-01, สทก, เขตป่าสงวนแห่งชาติ    เป็นต้น
- กำหนดแนวเขตประเทศเป็นแนว GIS ที่ชัดเจนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
- มีเจ้าหน้าที่ GIS ประจำทุกตารางกิโลเมตร เพื่อสร้างข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัย

************************************

สิ่งที่ต้องรักษาไว้ในการออกกฏหมาย (รัฐธรรมนูญ)

- เอกภาพ (ภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของสังคม....)
นำสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
ไม่พึงมีความขัดแย้งเชิงนโยบายกันของหน่วยงานใดๆ ภายในรัฐ หรือระหว่างรัฐ

- ภราดรภาพ
(ความเท่าเทียมกัน)
มนุษย์ทุกคน พึงมีฐานะเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ... เจ้านาย หรือลูกน้อง
ก็มีสถานะของความเป็นคนเท่ากัน ... ผู้ใหญ่ หรือผู้เยาว์ ก็มีศักดิ์และสิทธิ์ เท่ากัน
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความเท่าเทียมกันในการออกสิทธิ์ออกเสียง
.................... ความเท่าเทียมกันในการรับผิดชอบผลการทำงานต่อสังคม

- สันติภาพ

กฏหมายต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบสันติสุขของมนุษย์ทุกคนในสังคม

- เสรีภาพ

กฏหมายพึงให้สิทธิ์มนุษย์ทุกคน ในการเลือกที่จะคิด พูด ทำ นับถือ สิ่งใดก็ตาม
ที่ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน (ไม่เป็นความผิดที่บัญญัติไว้ในกฏหมาย)
ตลอดถึงเสรีภาพในการท่องเที่ยวไปทั่วโลก

- สวัสดิภาพ

รับประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนจัดการปกครองเพื่อให้มีปัจจัยพื้นฐานเพียงพอต่อการแจกจ่ายเพื่อการยังชีพแก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่คิดมูลค่า


**********************************

หลักแนวคิดสนับสนุนเสรีสังคมนิยม


คำถาม ... ทำไม ... จึงแก่งแย่งทรัพยากร หรือสมบัติ กันหรือ ...
คำตอบ ... เพราะมันมีไม่พอ

คำถาม ... เสรีนิยม (ทุนนิยม) หรือสังคมนิยม ทำให้เกิดภาวะความพอได้
คำตอบ ... สังคมนิยม

คำถาม ... แล้ว เสรีนิยม (ทุนนิยม) หรือสังคมนิยม ล่ะ ที่ให้อิสระแก่ชีวิตมากกว่า
คำตอบ ... เสรีนิยม .. ชัวร์ .. (แต่ก็ไม่แน่ ที่เห็นทุกวันนี้ดูเหมือนผู้คนคร่ำเครียดกับความมั่นคงของชีวิต เพราะเสรีนิยมนี่แหละ)

คำถาม ... ถ้างั้น ระบบใหนล่ะที่น่าจะเหมาะที่สุดกับชาวโลก
คำตอบ ... น่าจะเป็นระบบทางสายกลาง .. เสรีสังคมนิยม ตามแนวคิดของ "พรรคนิยมสังคม (พรรคสังคมสุขอมตะ)"


สองเทคโนโลยีหลักที่ใช้เป็นยุทธวิธีการบริหารเพื่อสังคมศิวิไลซ์

* ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อเสนอข้อมูลบริการประชาชน และเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีอำนาจในการบริหารประเทศอย่างแท้จริง
* ใช้ GIS (ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ) เป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรและบริหารประเทศ

 


บทลงท้าย

แม้ว่าพรรคของเราอาจจะไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงๆ ... แต่ท่านสามารถส่งเสริมนโยบายพรรคเราได้โดยการแสดงความสนับสนุนพรรค "รักโลกเรา" .... เพื่อสะท้อนให้พรรคใดก็ตามที่ได้เป็นรัฐบาลต่อไป ได้นำเอานโยบายของเราไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่อย่างแท้จริง ....

กงจักร ใจดี

ขออภัยหากการเสนอแนวคิดนี้เป็นที่ขัดเคืองใจแก่ผู้ใด ... ด้วยประสบพบเห็นปัญหาทั้งในสังคมทั่วไปและในการปฏิบัติงาน ... ซึ่งจะไม่มีวันแก้ไขได้ในสภาพการปกครองเยี่ยงทุกวันนี้ .... จึงจำเป็นต้องคิดนอกกรอบเช่นนี้Remark
--------------------------
อาจจะไม่มีปัญญาตั้งพรรคจริงๆ
ท่านใดที่มีความพร้อม ยินดีให้นำนโยบายพรรค หรือแม้แต่ชื่อพรรคไปใช้ได้
และถ้าจะให้ผมร่วมทำงานด้วยก็จะขอบคุณยิ่ง
---------------------------

ปล. -- มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำอย่างไร โปรดเสนอแนะได้ในเว็บบอร์ดครับ ----

************************************

ค้นหาสิ่งดีๆ บนโลกด้วย Google
กงจักร ใจดี รับงานบริการดังนี้ครับ
(Updated ณ วันที่ 27 มี.ค. 55)

1. รับปรึกษาปัญหาทาง E-mail ฟรี
- ภาษาอังกฤษ (สนทนา)
- คอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)
- GIS, Remote Sensing, GPS -- ArcView, ArcGIS, Erdas Imagine

2. รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

ตัวอย่างผลงานแปล

หมายเหตุ
+ รับส่งงานทาง e-mail
+ ค่าแปล หน้าละ 100 บาท (อังกฤษ-ไทย) และ 150 บาท (ไทย-อังกฤษ)


3. รับประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม และทำแผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

หมายเหตุ
+ ลักษณะงานที่ทำได้ เช่น ปรับแก้ค่าพิกัดภาพดาวเทียม ตัดต่อภาพดาวเทียม แปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์และประเมินพื้นที่ สร้างชั้นข้อมูลจากภาพแผนที่ จัดทำแผนที่ Layout
+ หากสามารถรับส่งงานทาง e-mail ได้จะเป็นการดีมาก
+ ค่าบริการตามตกลง (เฉลี่ยคิดตามชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงละ 100 บาท)

4. รับเป็นวิทยากรบรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS, GPS, RS) ภาวะโลกร้อน การรวมโลก วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักธรรมะ
+ ค่าบริการตามตกลง


สนใจโทร 084-7043345
e-mail: goodjai@yahoo.com
***** บริการด้วยอุดมการณ์ "รักโลกทั้งใบ .. รักคนทั้งโลก"

ประวัติการรับงาน
- เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรม "โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม" แก่นักศึกษา กศน. ห้วยขวาง ที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 31 ม.ค. 2552
- สอนภาษาอังกฤษคุณ A, B, C, :D, ฯลฯ
- ทำแผนที่ GIS ชั้นน้ำมันใต้ดิน 3 มิติ
- ทำแผนที่พื้นที่ป่าไม้และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเนื้อที่
- ตัดต่อและแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เกิดดินถล่ม
- ประมวลผลชั้นข้อมูล GIS ในพื้นที่ศึกษาดินถล่ม
- สอนการลงโปรแกรม การสร้างชั้นข้อมูลหอพัก การหาระยะทาง การทำ Hotlink
- เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การประยุกต์ใช้ GIS ในงานธุรกิจสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์" ที่ ม.รังสิต (ตึก TST) 19 พ.ค. 2552
- ขาย CD/DVD รวมคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ที่ดาวน์โหลดจาก Youtube
- ซ่อมคอมพิวเตอร์
- รับจ้างทำข้อมูล GIS ในพื้นที่รับน้ำ (ประมาณ 60 ตร.กม. หรือ 37,500 ไร่) สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยนา จ.เพชรบูรณ์
- สอน Erdas + ArcPad + ArcView + แปลภาพดาวเทียม Spot
- สอนการนำข้อมูลการสำรวจปริมาณฝุ่นในกรุงเทพ ลง ArcView และ Google Earth
- แปลงานภาษาอังกฤษ จำนวนมาก