มุมพบปะ :

· สมุดเยี่ยมเก่า

· กระทู้สนทนา

· Facebook

· YouTube

 
About me :

· หลักธรรมประจำใจ

· อัตชีวประวัติ

· เส้นทางชีวิต

· หลักการดูแลตัวเอง

· ความรัก

· ผลงานบทความ

· รวมภาพผมและเพื่อนๆ

 

อุดมการณ์ :

· สห พันธรัฐโลก

· พรรครักโลกเรา

 
สาระและบันเทิง :

· GIS

· เคล็ดการใช้งาน Computer

· ขำขัน & คิดเรื่อยเปื่อย

· บทเพลงโก๋

 
เว็บเดิม

· GoodJai Center

 
ขอขอบคุณ
 
CopyLeft : GoodJai

แนวคิดบังเกิด: 2 มกราคม 2532     Last updated: 8 เมษายน 2555

สหพันธรัฐโลก = การรวมโลก


หลักการรวมโลก
การรวมโลก คือ การที่ทุกประเทศบนโลกในปัจจุบันพร้อมใจกันเลิกแบ่งแยกประเทศ ทำข้อตกลงถอนทหาร และจัดให้มีรัฐบาลโลกที่ดูแลโลกทั้งโลก เสมือนหนึ่งว่าโลกทั้งโลกคือประเทศหนึ่งประเทศ     โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นทันทีหลังการรวมโลกสองประการ   หนึ่งคือ ไม่มีทหารหรือกองทัพใดๆ (มีแต่ตำรวจคอยรักษาความสงบสุขของสังคม)     สองคือ มนุษย์ทุกคนจะเป็นพลเมืองของประเทศโลก มีเสรีภาพที่จะเดินทางไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport)


ทำไมจึงควรรวมโลก
- ไม่มีเหตุผลในการแบ่งชาติ
โลกไม่ได้มีเจตนาจะให้พวกเราแบ่งชาติกัน โลกสร้างเรามาเป็นมนุษย์เหมือนกัน ยืนอยู่บนผิวโลกด้วยกัน --- โลกไม่ได้กำหนดแนวเขตประเทศให้เรา หากแต่เราเองที่พากันแบ่งประเทศ .. อย่างไร้กฎเกณฑ์แน่นอน .. โลกไม่มีการกีดกั้นพรมแดน   โลกให้ศักยภาพเราในการเดินทางไปได้ทั่วโลกทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ .. หากแต่เราเองที่กีดกั้นกันเองในการได้เสรีภาพที่จะท่องไปในโลกทั้งใบด้วยการแบ่งเป็นประเทศเล็กๆ น้อยๆ     --- โลกไม่ได้กำเนิดผู้คนให้แตกต่างเป็นหลายสายพันธุ์ตามที่เราแบ่งกันเป็นประเทศ     เราต่างก็เป็นคนด้วยกันทั้งสิ้น ... แม้จะมีรูปลักษณ์ต่างกันบ้างแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกัน มีความคิด มีอารมณ์ มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ............ เราสามารถอยู่ร่วมกันทั้งโลกเป็น "ชาวโลก" ของ "ประเทศโลก" ได้เหมือนกับที่หลายประเทศในปัจจุบันยังคงความเป็นประเทศอยู่ได้แม้จะมีความหลากหลายในเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ มากมายในประเทศ .... แต่ประเทศโลกจะมั่นคงกว่า เพราะประเทศโลกประกอบด้วยพลเมืองโลกที่มีความเหมือนกันอย่างชัดเจน คือ เป็นคน และ ถือกำเนิดบนผืนโลก

- ผลเสียเนื่องจากการแบ่งชาติ
ผลเสียจากการแบ่งโลกออกเป็นประเทศต่างๆ มีมากมาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาทิเช่น ความสูญเสียจากสงคราม, การเสียกำลังคนกำลังทรัพย์กับการทหาร, กับระเบิดตามชายแดน, การสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ทั้งโลก, การแก่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบระหว่างประเทศ, ความคิดแบ่งแยกดินแดน, ผู้ก่อการร้าย, ความยากจน, ภาวะโลกร้อน, การขาดความรักสามัคคีของทุกคนบนโลก, ฯลฯ ...... ฤาจะปล่อยให้โลกถูกทำลายก่อนสายเกินจะแก้ไข

- ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการรวมโลก
---- ไม่มีการแบ่งกั้นพรมแดน ...... เสรีภาพที่แท้จริง และการสามารถเอ่ยคำว่า "โลกของเรา" ได้เต็มปาก
---- ไม่มีทหาร ..... ไม่มีสงคราม .. สันติภาพอันยั่งยืน .... หยุดความสูญเสียทั้งหลายจากสงคราม .... เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณทุกกิจการ
---- การพัฒนาอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ในสภาพโลกที่แบ่งแยกประเทศนี้ .. เช่น การมีดาวเทียมอินเตอร์เน็ตให้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีได้ทั่วโลก, การมีอาหาร โรงพยาบาล แหล่งความรู้ เพียงพอกับทุกผู้คนบนโลก, เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อทั่วโลก, การป้องกันภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
---- ความรักกันของคนทั้งโลก อันจะส่งผลให้ทุกผู้คนอยู่อย่างมีความสงบสุข และสนุกสนาน

เป็นไปได้หรือที่จะรวมโลก
ถามตัวคุณเองว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ ... หากคุณเห็นด้วย ก็หมายถึงว่า คนอื่น ซึ่งสามารถเข้าใจหลักเหตุผลนี้ได้เช่นเดียวกันกับคุณ ก็สามารถเห็นด้วยได้เช่นกัน .. และเมื่อทุกคนเห็นด้วยแล้ว การรวมโลกย่อมเป็นไปได้แน่นอน

แนวทางดำเนินงานสู่การรวมโลก
---- รณรงค์ให้เสียงส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด) ของทุกประเทศเห็นพ้องในการจะรวมประเทศ .. สร้างสำนึกแก่ทุกคนให้เข้าใจความเป็นคนเหมือนกัน   ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนทั้งโลก     อธิบายหลักการและเหตุผลของการรวมโลก     และทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงแนวทางรวมกันอย่างสันติ
---- อาจให้องค์การสหประชาชาติดำเนินบทบาทเป็นรัฐบาลโลกชั่วคราว .. เตรียมการเลือกตั้งรัฐบาลโลก และวางแผนงานอื่นๆ
---- ทุกประเทศยุติกิจการทางทหารทั้งหมด
---- ทุกประเทศออกบัตรประชาชนโลก (บัตรมนุษย์) ให้ทุกคน
---- มีรัฐธรรมนูญโลก ที่ให้เสรีภาพแก่บุคคลในการอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้บนโลก (ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้อื่น) .. สามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีหากไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น .. มีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากรัฐบาลโลก และสิทธิ์ร่วมปกครองโลกอย่างเท่าเทียมกัน
---- ทุกอย่างอื่นๆ ดำเนินไปตามเดิมในช่วงแรก ... แนวเขตประเทศ (รัฐ) ต่างๆ ยังเป็นเหมือนเดิม .. ภาษาที่ใช้ยังเหมือนเดิม .. งานและเงินเดือนส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม

ใครควรร่วมส่งเสริมให้เกิดการรวมโลก
เราทุกคน   ไม่ว่าจะจนหรือรวย เพียงเป็นคนที่ภูมิใจในชาติพันธุ์มนุษย์ และสำนึกที่จะทดแทนคุณของโลกและชาวโลก คุณก็ช่วยให้โลกรวมได้ง่ายๆ เพียงช่วยทำความเข้าใจถึงผลดีจากการรวมโลกกับคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการรวมโลก ... เพื่อความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาโลกครั้งใหญ่ในยุคของเรา


กงจักร  ใจดี    24 Feb 2007 ....
Updated: 30 เมษายน พ.ศ. 2550

------------------------------------------------------------


บทความประกอบการขายเสื้อ “แนวร่วมรวมโลก
9 สิงหาคม 2551


ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัวและสังคมโลกให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการรักโลกทั้งใบและรักคนทั้งโลก พร้อมทั้งร่วมรณรงค์ให้ทุกผู้ทุกคนรักโลกด้วยเช่นกัน

รักโลกทั้งใบ  ด้วยทุกผืนแผ่นดินที่ต่อเชื่อมกันทั่วทั้งโลกนั้นมีคุณประโยชน์แก่ชีวิตของเรา   อากาศที่ไหลเวียนทั่วโลกและชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกก็เป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตเราคงอยู่ได้    โลกนั้นให้ชีวิตอีกทั้งยังให้ปัจจัยในการอยู่อาศัยจนเราได้พบความเป็นคน  เราจึงควรสำนึกในคุณของโลกและทำสิ่งดีๆ ที่ช่วยให้โลกคงอยู่ตลอดไป

รักคนทั้งโลก  ด้วยคนมากมายจากหลากหลายสังคมทั่วโลกนั้นมีบุญคุณแก่เรา  เราได้ความรู้ได้สิ่งอำนวยความสะดวกจาก นักวิทยาศาสตร์  ผู้ใช้แรงงาน  บุคคลผู้เสียสละ ฯลฯ จากทุกชนชาติ  เราจึงพึงสำนึกในบุญคุณ   อีกทั้งความรักนั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่แห่งใจมนุษย์   การตั้งมั่นที่จะรักคนทั้งโลกจะช่วยเพิ่มความรักของเราต่อผู้อื่น โดยไม่เลือกคนรวยคนจน คนหล่อคนสวย คนดีคนเลว (อันที่จริงไม่มีใครเลว มนุษย์ทุกคนล้วนพยายามทำดีตามความรู้ที่ตนมี  หากช่วยกันให้ความรู้ที่ถูกต้องเป็นจริงให้เขาได้เข้าใจได้จริงๆ ทุกคนย่อมทำดี)   ยิ่งรักผู้อื่นมากขึ้นเท่าไรยิ่งดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น    

การรวมโลก คือ การที่ทุกประเทศบนโลกในปัจจุบันพร้อมใจกันเลิกแบ่งแยกประเทศ ทำข้อตกลงถอนทหาร และจัดให้มีรัฐบาลโลกที่ดูแลโลกทั้งโลก   นั่นก็คือโลกทั้งโลกจะเหมือนเป็นประเทศหนึ่งประเทศ     มนุษย์ทุกคนจะเป็นพลเมืองของประเทศโลก มีเสรีภาพที่จะเดินทางไปได้ทั่วโลก

การอยู่ร่วมกันเป็น "ชาวโลก" ของ "ประเทศโลก" นั้นเป็นไปได้เหมือนกับที่หลายประเทศในปัจจุบันยังคงความเป็นประเทศอยู่ได้แม้จะมีความหลากหลายในเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา รายได้ของแต่ละพื้นที่ ฯลฯ  .... แต่ประเทศโลกจะมั่นคงกว่า เพราะประเทศโลกประกอบด้วยพลเมืองโลกที่มีความเป็นหนึ่งเดียวอย่างชัดเจน คือ ความเป็นคนที่ถือกำเนิดบนผืนโลก

ประโยชน์ของการรวมโลกนั้นมีมากมาย  นอกจากที่เราจะไม่ต้องสูญเสียชีวิตผู้คน บ้านเรือน และระบบนิเวศน์ไปกับภัยสงคราม  ไม่ต้องเสียกำลังคนกำลังทรัพย์ไปกับการทหาร  ไม่ต้องเสียพื้นที่วางกับระเบิดตามชายแดน  ไม่ต้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบระหว่างประเทศ     เรายังจะได้พัฒนาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และผู้คนทั้งโลกอย่างเต็มที่   ผู้ก่อการร้ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนก็จะหมดไป ด้วยทุกคนสำนึกในความเป็นคนเหมือนกันทั้งโลก   ความยากจนก็จะได้รับการแก้ไข  การต่อสู้กับภาวะโลกร้อนก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันการ    ยิ่งไปกว่านั้น ชีวิตมนุษย์ที่มีอิสระที่จะไปได้ทั่วโลกอย่างไม่มีการแบ่งกั้นพรมแดนเป็นชีวิตที่มีเสรีภาพอันแท้จริง และให้ความภาคภูมิใจที่จะเอ่ยคำว่า "โลกของเรา" ได้เต็มปาก       สำหรับคนที่รักกันทั้งโลกแล้ว การปกครองร่วมกันย่อมให้ประโยชน์สูงสุด

ลองจินตนาการถึงการพัฒนาอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ในสภาพโลกที่แบ่งแยกประเทศนี้   เช่น การมีอาหาร โรงพยาบาล แหล่งความรู้ เพียงพอกับทุกผู้คนบนโลก, เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อทั่วโลก, การมีดาวเทียมอินเตอร์เน็ตให้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีได้ทั่วโลก, การป้องกันภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน   และสำคัญที่สุดคือความรักและปรารถนาดีต่อกันของคนทั้งโลก อันจะส่งผลให้ทุกผู้คนอยู่อย่างมีความสงบสุข และสนุกสนาน    สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้จริงหลังจากเราได้รวมทุกประเทศบนโลกสำเร็จ

การร่วมแสดงออกถึงความรักต่อโลกทั้งใบ และคนทั้งโลก ด้วยการใส่เสื้อแนวร่วมรวมโลกนอกจากจะให้ความสุขใจในรักอันยิ่งใหญ่ของตนเองแล้ว ยังเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยให้บรรลุถึงการรวมทุกประเทศบนโลกเป็นหนึ่งเดียว  ซึ่งเมื่อทุกคนในทุกประเทศเห็นด้วยแล้ว การรวมโลกย่อมเป็นไปได้และให้ผลดีสูงสุด      การช่วยรณรงค์ให้เกิดการรวมโลกและการรักกันของคนทั้งโลกจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ต่อผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากการแบ่งประเทศในทุกวันนี้ และเป็นผลดีต่อชีวิตเราเองทั้งในชาตินี้และชาติหน้า (ถ้ามี)  

ขอเชิญร่วมภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) โลกครั้งใหญ่ในยุคของเรา************************************

ค้นหาสิ่งดีๆ บนโลกด้วย Google
กงจักร ใจดี รับงานบริการดังนี้ครับ
(Updated ณ วันที่ 27 มี.ค. 55)

1. รับปรึกษาปัญหาทาง E-mail ฟรี
- ภาษาอังกฤษ (สนทนา)
- คอมพิวเตอร์ (อินเตอร์เน็ต)
- GIS, Remote Sensing, GPS -- ArcView, ArcGIS, Erdas Imagine

2. รับแปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

ตัวอย่างผลงานแปล

หมายเหตุ
+ รับส่งงานทาง e-mail
+ ค่าแปล หน้าละ 100 บาท (อังกฤษ-ไทย) และ 150 บาท (ไทย-อังกฤษ)


3. รับประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียม และทำแผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

หมายเหตุ
+ ลักษณะงานที่ทำได้ เช่น ปรับแก้ค่าพิกัดภาพดาวเทียม ตัดต่อภาพดาวเทียม แปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์และประเมินพื้นที่ สร้างชั้นข้อมูลจากภาพแผนที่ จัดทำแผนที่ Layout
+ หากสามารถรับส่งงานทาง e-mail ได้จะเป็นการดีมาก
+ ค่าบริการตามตกลง (เฉลี่ยคิดตามชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงละ 100 บาท)

4. รับเป็นวิทยากรบรรยายหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS, GPS, RS) ภาวะโลกร้อน การรวมโลก วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักธรรมะ
+ ค่าบริการตามตกลง


สนใจโทร 084-7043345
e-mail: goodjai@yahoo.com
***** บริการด้วยอุดมการณ์ "รักโลกทั้งใบ .. รักคนทั้งโลก"

ประวัติการรับงาน
- เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรม "โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม" แก่นักศึกษา กศน. ห้วยขวาง ที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 31 ม.ค. 2552
- สอนภาษาอังกฤษคุณ A, B, C, :D, ฯลฯ
- ทำแผนที่ GIS ชั้นน้ำมันใต้ดิน 3 มิติ
- ทำแผนที่พื้นที่ป่าไม้และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเนื้อที่
- ตัดต่อและแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่เกิดดินถล่ม
- ประมวลผลชั้นข้อมูล GIS ในพื้นที่ศึกษาดินถล่ม
- สอนการลงโปรแกรม การสร้างชั้นข้อมูลหอพัก การหาระยะทาง การทำ Hotlink
- เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การประยุกต์ใช้ GIS ในงานธุรกิจสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์" ที่ ม.รังสิต (ตึก TST) 19 พ.ค. 2552
- ขาย CD/DVD รวมคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ที่ดาวน์โหลดจาก Youtube
- ซ่อมคอมพิวเตอร์
- รับจ้างทำข้อมูล GIS ในพื้นที่รับน้ำ (ประมาณ 60 ตร.กม. หรือ 37,500 ไร่) สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยนา จ.เพชรบูรณ์
- สอน Erdas + ArcPad + ArcView + แปลภาพดาวเทียม Spot
- สอนการนำข้อมูลการสำรวจปริมาณฝุ่นในกรุงเทพ ลง ArcView และ Google Earth
- แปลงานภาษาอังกฤษ จำนวนมาก